Lehrpersonen und FächerzuweisungenIm Schuljahr 2019/2020 unterrichten in der Grundschule Nals 14 Lehrpersonen 109 Schüler/innen in 6 Klassen.* = Klassenlehrerin
Lehrperson
Fach
Klassen
Cacciatori Barbara
Italienisch
2./3.A/4./5.
Dorfmann Claudia
Math/KuTe
4.
Frenademez Gloria
Deu/KuTe
Englisch
2.*
4./5.
Fuchsberger Franziska
Religion
1./2./3.A/3.B/4./5.
Gessi Belinda
Italienisch
1./3.B
Innerhofer Petra
Deu/GGN/KuTe/Mus
1.*
Kuen Maria Magdalena
Math
Math
Integration
2.*
5.*
2./3.B
Mahlknecht Alexandra
Deu/BuS
BuS
3.B*
5.
Moser Sarah
BuS
Math/KuTe
3.A
3.B
Oberhammer Evelyn
Math/KuTe
3.A
Steiner Margit
GGN/Mus
Deu/GGN/Mus/KuTe
3.B
5.*
Thaler Karin
Deu/GGN/Mus
3.A*
Unterholzner Sophia
Mat/BuS
GGN/Mus/BuS
1.*
2.
Unterholzner Veronika
Deu/GGN/Mus/BuS
4.*