Lehrpersonen und FächerzuweisungenIm Schuljahr 2017/2018 unterrichten in der Grundschule Terlan 16 Lehrpersonen 118 Schüler/innen in 8 Klassen.* = Klassenlehrerin
Lehrperson
Fach
Klassen
Boscaini Sara
Italienisch
1.A/1.B/2./3.A/3.B
Busetti Margit
Englisch
4.A/4.B/5.
Eder Sara
Deu/BuS
GGN/BuS
1.B*
3.A
Knottner Karin
GGN/Mus
Deu/GGN/KuTe
1.B
2.*
Leitner Martina
Religion
1.A/1.B/2./3.A/3.B/
4.A/4.B/5.
Matscher Manuela
Deu/Mus
1.A*
Obexer Rebekka
GGN/BuS
Deu/GGN/Mus
1.A
4.B
Odorizzi Sara
Math/KuTE
Math/Mus/BuS
1.A
2.
Pichler Franziska
Math/KuTe
Deu/Mus
1.B
3.A*
Pintus Ivan
Integration
4.A
Santer Petra
Deu
Math/KuTe/BuS/Mus
3.B*
5.
Schwarz Annamaria
Math/KuTe/BuS
4.A*
Stremair Petra
Math/KuTe
Deu/GGN
3.B
5.*
Thöni Manuela
Math/KuTe
Math/KuTe/BuS
3.A
4.B*
Unterrainer Monika
GGN/BuS/Mus
Deu/GGN/Mus
3.B
4.A
Virco Giuseppina
Italienisch
4.A/4.B/5